Política de Privacitat

Entitat responsable. JOVENTUTS MUSICALS DE TORROELLA DE MONTGRÍ amb NIF G17099334, és el responsable del tractament de dades de www.jmtorroella.cat, festivaldetorroella.org, www.festivaldetorroella.cat i www.emmtorroellademontgri.cat i les xarxes socials associades (d’ara en endavant, els llocs web i les XXSS) amb direcció postal al carrer 11 de Setembre 2, de Torroella de Montgrí, CP 17257.

Confidencialitat i protecció de dades. Sota els efectes del que preveu el REGLAMENT (UE) 2016/679 DEL PARLAMENT EUROPEU I DEL CONSELL de 27 d'abril de 2016 (en endavant, "RGPD") relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d'aquestes dades, i a la llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de protecció de dades i garantia dels drets digitals (en endavant, “LOPDGDD”), JOVENTUTS MUSICALS DE TORROELLA DE MONTGRÍ, com a responsable del tractament, informa a l'usuari de l'existència d'un fitxer automatitzat de dades de caràcter personal creat per i per a JOVENTUTS MUSICALS DE TORROELLA DE MONTGRÍ i sota la seva responsabilitat, amb la finalitat de realitzar el manteniment i gestió de la relació amb l'usuari, així com les tasques d'informació. En el moment de l'acceptació de les presents condicions generals, JOVENTUTS MUSICALS DE TORROELLA DE MONTGRÍ precisarà de l'usuari la recollida d'unes dades imprescindibles per a la prestació dels seus serveis.

Registre de fitxers i formularis. L'ompliment del formulari de registre és obligatori per accedir i gaudir de determinats serveis els llocs web i les XXSS. El no facilitar les dades personals sol·licitades o el no acceptar la present política de protecció de dades suposa la impossibilitat de subscriure, registrar o participar en qualsevol de les promocions en què se sol·licitin dades caràcter personal. L'informem que les dades personals que s'obtinguin com a conseqüència del seu registre com a usuari formaran part del Registre d'Activitats i operacions de Tractament (RAT), que s'actualitzarà periòdicament d'acord amb el que estableix el RGPD i la LOPDGDD.

Exactitud i veracitat de les dades  facilitades. L'usuari és l'únic responsable de la veracitat i correcció de les dades incloses, exonerant JOVENTUTS MUSICALS DE TORROELLA DE MONTGRÍ de qualsevol responsabilitat al respecte. Els usuaris garanteixen i responen, en qualsevol cas, de l'exactitud, vigència i autenticitat de les dades personals facilitades, i es comprometen a mantenir-les degudament actualitzades. L'usuari accepta proporcionar informació completa i correcta en el formulari de registre o subscripció. JOVENTUTS MUSICALS DE TORROELLA DE MONTGRÍ no respon de la veracitat de les informacions que no siguin d'elaboració pròpia i de les que s'indiqui una altra font, de manera que tampoc assumeix cap responsabilitat pel que fa a hipotètics perjudicis que poguessin originar-se per l'ús d'aquesta informació. JOVENTUTS MUSICALS DE TORROELLA DE MONTGRÍ es reserva el dret a actualitzar, modificar o eliminar la informació continguda en els llocs web i les XXSS podent fins i tot limitar o no permetre l'accés a aquesta informació. S’exonera JOVENTUTS MUSICALS DE TORROELLA DE MONTGRÍ de responsabilitat davant qualsevol dany o perjudici que pogués sofrir l'usuari com a conseqüència d'errors, defectes o omissions, en la informació facilitada per JOVENTUTS MUSICALS DE TORROELLA DE MONTGRÍ sempre que procedeixi de fonts alienes a JOVENTUTS MUSICALS DE TORROELLA DE MONTGRÍ.

Cookies. Els llocs web i les XXSS utilitzen galetes, considerant tals fitxers físics d'informació allotjats en el propi terminal de l'usuari i serveixen per facilitar la navegació de l'usuari pel portal. De totes formes, l'usuari té la possibilitat de configurar el navegador de tal manera que impedeixi la instal·lació d'aquests arxius.

Finalitats. Les finalitats de JOVENTUTS MUSICALS DE TORROELLA DE MONTGRÍ són exclusivament el manteniment i gestió de la relació amb l’usuari, així com les tasques d’informació. Per a finalitats comercials i de millora de l’experiència en línia del client.

Menors d’edat. En el supòsit que alguns dels nostres serveis vagin dirigits específicament a menors d’edat, els llocs web i les XXSS  sol·licitaran la conformitat dels pares o tutors per la recollida de les dades personals o, en el seu cas, per el tractament automatitzat de les dades.

Cessió de dades a tercers. JOVENTUTS MUSICALS DE TORROELLA DE MONTGRÍ només realitzarà cessió de dades a tercers si és necessari per la consecució dels contractes i els serveis contractats, així com per complir amb les obligacions legals.

Exercici de drets d’accés, rectificació, cancel·lació, limitació, oblit, portabilitat i oposició. Podrà dirigir les seves comunicacions i exercitar els drets de accés, rectificació, cancel·lació i oposició, en següent correu electrònic: info@jmtorroella.cat. En virtut del que estableix el RGPD i la LOPDGDD, vostè també pot sol·licitar, en els mateixos termes i procediment, el dret a la supressió o l‘oblit, els drets a la limitació del tractament i a la portabilitat de les dades.

Mesures de seguretat. JOVENTUTS MUSICALS DE TORROELLA DE MONTGRÍ ha adoptat els nivells de seguretat de protecció de les Dades Personals legalment requerits, i procuren instal·lar aquells altres mitjans i mesures tècniques addicionals al seu abast per evitar la pèrdua, mal ús, alteració, accés no autoritzat i robatori de les Dades Personals facilitades als llocs web i les XXSS no és responsable d'hipotètics danys o perjudicis que es puguin derivar d'interferències, omissions, interrupcions, virus informàtics, avaries telefòniques o desconnexions en el funcionament operatiu d'aquest sistema electrònic, motivades per causes alienes als llocs web i les XXSS; de retardar o bloqueigs en l’ús del present sistema electrònic causats per deficiències o sobrecàrregues de línies telefòniques o sobrecàrregues en el Centro de Processos de Dades, en el sistema d’Internet o en altres sistemes electrònics, així com de danys que puguin ser causats per terceres persones mitjançant intromissions il·legítimes fora del control dels llocs web i les XXSS. Això no obstant, l’usuari ha de ser conscient de que les mesures de seguretat a Internet no són inexpugnables.

Acceptació i Consentiment. L’usuari declara haver estat informat de les condiciones sobre protecció de dades personals, acceptant i consentint el tractament automatitzat dels mateixos per part dels llocs web i les XXSS, en la forma i per a les finalitats indicades en la present Política de Privacitat. Certs serveis prestats en el Portal poden contenir condicions particulars amb previsions específiques en matèria de protecció de Dades Personals.

 

Generalitat de Catalunya
Generalitat de Catalunya
INAEM 2023
INAEM 2023
Diputació de Girona
Diputació de Girona
Ajuntament de Torroella de Montgrí
Ajuntament de Torroella de Montgrí
Estartit
Estartit
Fundació Banc Sabadell
Fundació Banc Sabadell
Patronat Turisme
Patronat Turisme
Cultura i identitat
Cultura i identitat
illenc
illenc
SteinWay&Sons
SteinWay&Sons
Jorquera Pianos
Jorquera Pianos
Club Nàutic Estartit
Club Nàutic Estartit
aie
aie
Gisela Graham
Gisela Graham